1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

Ondernemingsraad


OR-secretaris Gerard Woittiez: ‘Balanceren tussen de belangen’

Als secretaris gaat hij inmiddels zijn vierde periode in. Gerard Woittiez is een OR-lid van ‘de oude garde’.

‘Als secretaris neem ik deel aan de agendacommissie. Samen met algemeen directeur Edwin van den Berghen, hoofd Dethon PO&I Johan Bouterse en notuliste Bianca Kant. Een paar weken voor de vergadering, stellen we de agenda samen en verzamelen we alle achterongrondinformatie. Zo kunnen we ons optimaal voorbereiden op de vergadering. Bovendien kunnen we zo op tijd bepalen of we, naast de OR-leden, meer mensen moeten uitnodigen. Bijvoorbeeld iemand van de vakbond. Als stimulans voor de leden om vrijuit te spreken in de vergaderingen, maak ik zelf de notulen van het vooroverleg. De secretaris is een schakel tussen de OR-leden, de directeur en de voorzitter. De bagage die ik mee­breng komt goed van pas om nieuwe leden in te wijden.

 

Balanceren tussen belangen

Een OR-lid balanceert tussen de verschil­lende belangen, het is geven en nemen. Wat is gunstig voor het bedrijf en tegelijk niet ongunstig voor de medewerker? Het is belangrijk dat alle afdelingen in de OR vertegenwoordigd zijn. Omdat ik de enige uit Oostburg ben, zie ik het als mijn taak om de belangen van deze groep medewerkers te behartigen. Dit wordt mijn laatste termijn. Hierna kom ik op de pensioengerechtigde leeftijd en zal ik de periode niet kunnen volbrengen. Maar de OR is en blijft een deel van mijn leven, de betrokkenheid zal nooit verdwijnen.’
 


Nieuwe OR

Op 12 september 2019 zal de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd worden. Er hebben zich deze keer geen verkiezingen voorgedaan, in verband met het geringe aantal deelnemers. In de vergadering van 12 september a.s. zullen de verschillende rollen verdeeld worden. 

Leden ondernemingsraad zijn:

Wil Meulenberg, Dethon Groen

Samira Claeys, Dethon Diensten

Jeannine Everaard, Dethon Diensten

Dennis Kooiman, Dethon Industrie

Mattie de Coeyer - Molegraaf, Dethon Industrie

Jean-Louis Lerech, Dethon Customized

Alex Mercy, Dethon Groen

Kees Sluijter, Dethon Industrie

Peter Elsholz, Dethon Diensten

Gerard Woittiez, Dethon Customized

Marc Boënne, Dethon Customized

Kim van den Broek, Dethon Groen

Arnold Verstraeten, Dethon Customized


Medezeggenschap, goed geregeld!

Een nieuw jaar, een nieuwe voorzitter, nieuwe leden. Dat Martijn Otjes onze nieuwe voorzitter is, konden jullie al lezen in de vorige editie. Een speciaal welkom voor onze nieuwe leden, Marc Boënne, Corne Riemslag en Alex Mercy. Ondertussen hebben we de eerste vergadering met onze nieuwe voorzitter achter de rug. Een ervaren man als Bram Basting opvolgen valt natuurlijk niet mee. Maar met de eerste vergadering achter de rug, kunnen we zeggen dat we in Martijn een geschikte opvolger hebben gevonden.

 

Op het moment dat Dethon Nieuws bij jullie arriveert, zijn jullie wellicht al volledig op de hoogte van het rooster van Dethon Groen. De OR heeft deze proef nauwlettend opgevolgd. Er is contact geweest met de medewerkers en Jean Lerech en Heidi Geleyn-Bolsens hebben de bouwketen bezocht. Ook is er gesproken met de medewerkers die in de winterperiode hebben geassisteerd bij de binnendienst. Verder is er gesproken met de medewerkers die tijdens de wintermaanden bij Post.NL hebben meegedraaid. En Kees Sluijter heeft verschillende medewerkers gesproken. Eveneens is er telefonisch contact ge­weest met medewerkers op de baan en met de uitvoerders. Samenvattend is de conclusie dat de urenwijziging grotendeels positief is ervaren. Natuurlijk waren er opmerkingen over de vastgestelde dagen, maar de OR heeft alles heel goed overwogen. Jullie standpunten zijn doorgenomen en aanvullend is er juridische achtergrondinformatie opgevraagd. Kortom, al jullie op- en aanmerkingen en wensen hebben meegewogen in de beslissing. De OR heeft ingestemd met het zomer- en winterrooster voor Dethon Groen. Als jullie hier verder nog vragen over hebben, mogen jullie altijd iemand van de OR aanspreken voor uitleg of nadere informatie.

 

Ook dit jaar doen we met onze nieuwe voorzitter een vergaderronde op alle locaties van Dethon. In maart was Oostburg aan de beurt en in mei vergaderen we in Hulst. Jullie kunnen ons dus verwachten.

We houden jullie op de hoogte!


Namens OR
Heidi Geleyn-Bolsens


Bram Basting neemt afscheid van Dethon: ‘Uit het oog, maar zeker niet uit het hart’

Informeren, adviseren en vooral luisteren naar de medewerkers. Tenslotte ben je hun spreekbuis en moet je voor hen op komen. Na 28 jaar ondernemingsraad, waarvan twaalf als voorzitter, draagt OR-voorzitter Bram Basting het stokje over. ‘Er zijn voor deze groep mensen was een roeping. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.’

 

38 jaar geleden startte Bram op de hout­bewerking en later op de kunst­stofafdeling in Oostburg. Hij groeide er door van all­round medewerker tot voorman. In 2004 werd hij medewerker Bedrijfsbureau. ‘Daar kreeg ik alle ruimte en vertrouwen om me voor de OR in te zetten.’

 

Zonder Dethon geen medewerkers

Bram had een sterke drive om spreekbuis te zijn van de medewerkers. ‘Als je het goed wilt doen moet je ertussen staan. Alleen als je weet wat er speelt, kan je hen goed vertegenwoordigen. Sterk rekening houdend met de belangen van Dethon. Immers, zonder Dethon geen mede­werkers.’ Bram heeft in de afgelopen jaren veel meegemaakt. ‘De wetgeving en de doelgroepen veranderen. Maar de sociale werkplaats zal altijd een rol blijven spelen. Daarvoor heb ik altijd gestreden, met name door de komst van de Participatiewet. In de Tweede kamer en bij de gemeenten is dat besef gelukkig gegroeid.

 

Bondgenoot van de Tweede Kamer

Met een petitie vroeg de OR bij de Tweede Kamer om aandacht voor de speciale status van Zeeuws-Vlaanderen. Met onze regio, met minder werkgelegenheid, be­vinden we ons in een unieke situatie.’ Samen met OR-leden heeft Bram ter verduidelijking een visiedocument opge­steld. ‘De kern was en is onze status aparte en de rol van het sw-bedrijf in de Participatiewet in het algemeen. Hiermee ben ik met een delegatie OR-leden naar een hoorzitting in de Tweede Kamer gegaan. Vervolgens hebben we staats­secretaris Sociale Zaken en Werkgelegen­heid Jetta Klijnsma ontvangen bij Dethon. Door deze persoonlijke benadering maak je wat los. De voorbereidingen hadden soms wel wat voeten in de aarde. Soms zat ik tot midden in de nacht achter mijn computer om invloed uit te oefenen. Met als resultaat een uitnodiging voor een rondetafelgesprek. We werden gehoord in Den Haag. Ik heb goed contact met de kamerleden. “Jij bent onze bondgenoot”, zeggen ze dan. Van de bode tot de Tweede Kamer was ik het gezicht van Dethon.’

 

Niet zonder Dethon

Door de decentralisatie ligt de regie van de Participatiewet bij de gemeenten. ‘Hierom heb ik de fracties van de drie Zeeuws-Vlaamse ge­meen­ten uitgenodigd bij Dethon. Zo kon het besef bij hen groeien, dat je niet zonder Dethon kan. De rode draad tijdens deze ontvangsten was steeds verwondering. Zij dragen Dethon een warm hart toe. We hebben veel bereikt, gemeenten beste­den meer werk uit aan Dethon. Ik hoop deze trend wordt door­gezet en dat gemeenteraden de juiste beslissingen nemen voor Dethon.’

 

Iedereen is gelijk, iedereen is werknemer

Bram kijkt met plezier terug op zijn jaren Dethon, met name als OR-voorzitter. ‘Ik heb veel geleerd: omgaan met de mensen, luisteren en elkaar respecteren. Iedereen is gelijk, we zijn allemaal werknemer bij Dethon. Dethon is wellicht uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Ik wens mijn opvolger, Martijn Otjes, heel veel succes. Hij staat voor een zware maar ook een mooie taak. Met een goede samenwerking kan je veel bereiken. Daar heb ik alle vertrouwen in.’

 

Bram Basting heeft alle vertrouwen in de nieuwe OR-voorzitter Martijn Otjes.

 


Politieke partijen bezoeken Dethon

Van links naar rechts: Frank Smits, Willy Waumans, Paul Weemaes, Arnold du Puy, Edwin van den Berghen, André Thijs en Kris Steenbeek.


Begin juli ontving Dethon Oostburg een bezoek van Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij, Sadet Karabulut (SP) en beleidsmedewerker Sociale Zaken en Integratie van de SP, Thijs Coppus. De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) bezocht Dethon Hulst.


De plaatselijke SP werd tijdens het bezoek vertegenwoordigd door raadslid Sluis, Rudy Eversdijk en commissielid in Hulst en Statenlid bij de provincie Zeeland, Mildred van der Poorten. Op uitnodiging van de OR waren algemeen directeur Edwin van den Berghen en bedrijfsmanager Hulst/Oost­burg Arnold du Puy aanwezig namens Dethon. Ook de ondernemingsraad was met een delegatie vertegenwoordigd.


Toekomst van Dethon
Voorzitter Bram Basting uitte zijn zorgen over de toekomst van Dethon. Hoe zullen de gemeenten met Dethon omgaan? Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben. Maar ook de invulling van beschut werk en de cao-onder­hande­lingen voor de Wsw. Bovendien werd het vermogen van het Pensioenfonds (door het ontbreken van nieuwe instroom) als zorg aangegeven. Edwin van den Berghen presenteerde het visiedocument en de stand van zaken van de invoering van de Participatiewet.

 
Gemeentelijke koers volgen
Sadet Karabulut was duidelijk onder de indruk van de werkzaamheden en de bijzondere inzet van de medewerkers. Tijdens een rondleiding ging zij uitgebreid met hen in gesprek. Het Tweede Kamerlid zal een aantal punten bespreken in de Tweede Kamer. Ook de gemeentelijke koers zal nauwgezet gevolgd worden. Zij bewondert de vasthoudendheid van de ondernemingsraad en de inbreng in de Tweede Kamer. Hierdoor heeft Dethon en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen in Den Haag bekendheid gekregen.

 
PvdA bezoekt Hulst
Op 9 juli 2015 ontving Dethon Hulst de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid. OR-voorzitter Bram Basting heette raadslid/fractievoorzitter Frank Smits, een aantal bestuursleden, commissieleden en fractieondersteuners welkom. De delegatie werd bijgepraat over de zorgen van de OR. Daarbij drong de voorzitter er op aan goed rekening te houden met de aparte situatie van Zeeuws-Vlaanderen. Dit is niet verge­lijk­baar met de randstad. De expertise en ervaring van Dethon kan een belangrijke rol spelen in deze situatie.
 

Op één lijn
Eén van de punten waar de OR zich zorgen om maakt, is de invulling van beschut werk. Hiervoor heeft de Tweede Kamer­fractie van de PvdA een motie ingediend, die in een ruime meerderheid is aan­genomen. De Kamer is verzocht zo snel mogelijk te informeren over invulling van de voorziening beschut werk. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft dit eerder toegezegd. Afsluitend werd ook hier een rondleiding gegeven en waren ook hier de bezoekers zeer onder de indruk van het bedrijf en vooral de inzet van de medewerkers. De expertise en de voorzieningen van Dethon kunnen volgens de delegatie zonder meer worden ingezet bij de uitvoering van de Participatiewet. De OR-voorzitter gaf aan dat het noodzakelijk is dat de gemeenten meer op één lijn komen.  


Van links naar rechts:
Gerard Woittiez (OR), Farien Bos (voormalig OR), Arjan Tuin (OR), Bram Basting (OR), Ger van Unen (commissielid Hulst en Statenlid Provincie Zeeland-SP), Angelo Dhondt (medewerker Dethon). Sadet Karabulut (Tweede Kamerlid der Staten Generaal-SP), Arnold Scheppers (assistent manager) en Rudy Eversdijk raadslid Sluis (SP).

 

 


Nieuwe OR geïnstalleerd


Op 14 juli 2015 is de nieuwe onder­ne­mings­­­raad (OR) officieel geïnstalleerd. De OR zal zich inzetten voor de organi­satie en alle medewerkers.  
 
De OR is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Bram Basting (tot 1 januari 2017, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd)
Vice-voorzitter: Arjan Tuin (tijdelijk, totdat er een vice-voorzitter is gekozen)*
Secretaris: Gerard Woittiez
Vice-secretaris: Arjan Tuin

* De ondernemingsraad heeft de vacature van vice-voorzitter nog niet ingevuld.
De bedoeling is om dit begin 2016 te doen.
 

Lid Provinciaal Overleg Ondernemingsraden
Bram Basting, opgevolgd door Heidi Geleyn-Bolsens.
 
Lid Sociaal Fonds     
Peter Elsholz
Sonia Phariseau
Gerard Woittiez
 
Lid KAM commissie (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu)
Dethon Hulst/Oostburg: Gerard Woittiez
Dethon Groen: Martijn Otjes
Dethon Diensten en Dethon Integratie: Bram Basting (kandidaten voor opvolging zijn mogelijk Emmy van der Hooft-de Kraker of Peter Elsholz)
Dethon Terneuzen en het VOC : Iris Martina-Lauret
 
Lid redactie Dethon Nieuws
Bram Basting, opgevolgd door Heidi Geleyn-Bolsens
 
Lid van de commissie Scholing OR
Bram Basting
Martijn Otjes
Sonia Phariseau
Jaco de Rooij
Kees Sluijter


Van links naar rechts zittend: Sonia Phariseau, Bram Basting, Gerard Woittiez en Benny Verstraeten. Van links naar rechts staand: Arjan Tuin, Martijn Otjes, Kees Sluijter, Jaco de Rooij, Heidi Geleyn-Bolsens, Iris Martina-Lauret en Peter Elsholz.
Op de foto ontbreken: Adrie van Mulken en Emmy van der Hooft-de Kraker


Grote belangstelling politieke fracties  

Op 22 april 2015 brachten de raadsleden en fractieassistenten van D66 en de VVD uit de gemeente Sluis een bezoek aan Dethon in Oostburg. Op 29 mei werd de Socialistische Partij van deze gemeente er ontvangen. Deze bezoeken werden door de gasten als bijzonder positief ervaren en er is serieuze interesse getoond in Dethon. Algemeen Belang Groot Hulst en de Socialistische Partij Hulst bezochten Dethon Hulst op 28 mei. Een bezoek van de fractie van Groot Hontenisse aan deze vestiging staat binnenkort op het programma. Belangstelling van politieke fracties is van groot belang voor Dethon. Dit geeft de OR de mogelijkheid om de politiek te informeren en vragen te beantwoorden. De meeste fracties staan positief tegenover Dethon.
 

Astrid van Kleef (raadslid VVD), Edwin van den Berghen (algemeen directeur Dethon), Conny Almekinders (raadslid VVD), Marc de Kok (fractievolger D66), Mieke Groosman (fractievolger D66), Wim Huigh (raadslid D66) en Arnold Scheppers (operationeel manager Dethon).


 

 

Nieuwe ondernemingsraad gekozen

De verkiezingscommissie heeft alle voorbereidingen getroffen om de OR-verkiezing op 16 juni 2015 op een goede manier te laten verlopen. Op vijf locaties was er de mogelijkheid om te stemmen. Er waren twee lijsten met kandidaten. Op de gecombineerde lijst kon worden gestemd op leden van vakbonden FNV en CNV en op de vrije lijst op kandidaten die geen lid zijn van een vakbond. Alle mensen die een half jaar in dienst zijn bij Dethon mochten stemmen. Dit was van groot belang. Immers, is een goed functionerende en actieve OR er voor ons allen. Hieronder de nieuwe OR voor de komende vier jaar.

 

Uitslag OR-verkiezing 16 juni 2015


Gecombineerde lijst FNV en CNV

 

01.

02.  

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

naam 

Bram Basting

Arjan Tuin

Peter Elsholz

Martijn Otjes

Adrie van Mulken

Kees Sluijter

Gerard Woittiez

Iris Martina-Lauret

Benny Verstraeten

Jos van Hofwegen

Frannie Verhagen

Jean-Louis Lerech

stemmen

46

50

30

21

23

36

6

30

18

1

11

26

OR-lid 

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

totaal aantal stemmen 298


 Vrije lijst

 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

naam

Heidi Geleyn-Bolsens

Jaco de Rooij

Sonia Phariseau

Stefan Zandburg

Arie van Hattum

Emmy van der Hooft-de Kraker

Jaap Verdonk

Kim van den Broek

stemmen

26

21

32

3

19

40

8

3

OR-lid

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

totaal aantal stemmen 152

 

Bij de OR-verkiezing is het systeem van lijstenverkiezing van toepassing. Dit betekent dat de volgorde van de lijst wordt aangehouden. Kandidaten die met voor­keur worden gekozen, komen echter als eerste in aanmerking voor een zetel. Het aantal geldig uitgebrachte stemmen was 450, kiesdeler 450 : 13 = 34.615. De gekozen OR-leden met voorkeurstemmen zijn: Bram Basting, Arjan Tuin, Kees Sluijter en Emmy van der Hooft-de Kraker.

 


 

OR-delegatie bezoekt hoorzitting Quotumwet

Het uitgangspunt van de Quotumwet is: mensen met een beperking aan het werk helpen. De wet verplicht bedrijven vanaf 25 werknemers, om een bepaald deel (quotumpercentage) van hun werk­nemers in te vullen vanuit de doelgroep. Op 15 september 2014 vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over deze wet. De ondernemingsraad van Dethon was erbij en liet zich horen. 
 
Er was veel weerstand tegen de ver­plichting van een quotum. Men bena­drukte dat werkgevers niet gedwongen moeten worden, maar juist verleid. Volgens een aantal werkgevers moet de doelgroep worden verbreed. Het risico is echter dat de zwakste groep daardoor wellicht buiten de boot valt. OR-voorzitter Bram Basting woonde de hoorzitting in Den Haag met een kleine delegatie bij. ‘De Quotumwet is immers een onderdeel van de Participatiewet, die weldra in werking treedt. Deze wet is daarom ook van belang voor Dethon.’ Ervarings­deskundigen, zoals mensen met een Wajong-uitkering, jobcoaches en mensen uit sw-bedrijven, kregen het woord in blok een. Bedrijven en wetenschappers kregen dat in blok twee. Vervolgens kwamen belangenorganisaties, werkgevers en werknemersorganisaties aan het woord in blok drie en vier. Na deze rondes kregen de Tweede Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Bram: ‘De sprekers pleitten er onder andere voor, de sociale werkvoorziening niet verder in te krimpen. Integendeel, juist om gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde. Ook is ervoor gepleit om detacheringen en uitbesteed werk mee te tellen in het quotum. Na afloop kregen we even de gelegenheid om de Tweede Kamerleden te spreken, die bij Dethon op bezoek zijn geweest. Er volgt nog een mondeling algemeen overleg over de Participatiewet in de Tweede Kamer. Het plan is dat de OR van Dethon ook hierbij vertegen­woordigd zal zijn.’
 
Willy van Hurck, Bram Basting en Alex de Vos.

Ondernemingsraad Dethon spreekt in de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van haar bezoek aan Dethon, heeft  CU-Kamerlid Carola Schouten de OR uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting over de Participatiewet. Deze vond plaats op 13 januari 2014 in de Tweede Kamer. Opnieuw een mooie kans voor de ondernemingsraad, om zijn visie aan de Kamerleden kenbaar te maken.
 
Op de bewuste dag waren OR-voorzitter Bram Basting, plaatsvervangend secre­taris Arjan Tuin en algemeen directeur Edwin van den Berghen om tien uur s' morgens aanwezig. Tijdens het program­ma met vijf onderdelen kregen diverse genodigden uit de sociale werkvoor­ziening en het bedrijfsleven elk vier minuten spreektijd. Vervolgens kregen de Tweede Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Bram: ‘Een week van tevoren werd ons als ondernemingsraad verzocht onze visie op bepaalde vraagstukken in te dienen. Dit zoge­noemde ‘position paper’ met de titel “maatwerk in de regio”, heb ik ter plaatse toegelicht. De stukken hebben we later uitgereikt aan de Kamerleden, de overige deelnemers, de toehoorders op de publieke tribune en de pers.’
 

Maatwerk voor de regio bevat kort samen­gevat de volgende punten:

 
  • Los het pensioenprobleem op en negeer dit niet langer
  • Benut de huidige infrastructuur en instrumenten van de sociale werkvoorziening
  • Stel invulling van de 30.000 plekken (landelijk) beschut werk verplicht
  • Tel ook detachering, uitbesteed werk en samenwerkingsverbanden mee in het quotum
     

Goed en duidelijk 

De ondernemingsraad heeft de Tweede Kamerleden opgeroepen om deze punten op te nemen in de Participatiewet. ‘Of deze oproep gehoor zal krijgen is moeilijk in te schatten’ zegt Bram. ‘Het is zoals het woord zegt, een HOOR-zitting. Dat betekent dat men de sprekers aanhoort. Daarbij vinden geen discussies plaats en worden er geen toezeggingen gedaan. Niettemin kunnen we uit verschillende reacties van de aan­wezigen, voorzichtig opmaken dat ons verhaal goed en duidelijk is overgekomen en dat diverse sprekers onze punten aangehaald en ondersteund hebben. De overige sprekers hebben wij vanaf de publieke tribune aandachtig gevolgd. Naast de vertegenwoordiging van de OR en de directie waren er vier medewerkers van Dethon aanwezig op de publieke tribune, waardering hiervoor.’