1 dethon Oostburg 2 dethon Hulst 3 Dethon Terneuzen 4 Dethon VOC

 

Interreg Vlaanderen-Nederland

 

Om problemen in de grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de EU het Interreg-programma in het leven geroepen. Met dit programma worden initiatieven gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. In de verschillende projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen. Dit om tot concrete vernieuwingen te komen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

 

Interreg V programma Vlaanderen-Nederland

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Eén van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, is het project “Lerende Euregio Scheldemond”. Wat houdt dit project precies in?

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

 

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

 

Dethon neemt momenteel deel aan het project “Lerende Euregio Scheldemond ” waarin zij zich vooral richten op de doorontwikkeling van het Sectorbureau Grensarbeid. Gezien het feit dat het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen geen rechtspersoonlijkheid heeft wordt dit opgenomen via Dethon. Dethon/WSP hebben als missie om grensoverschrijdend werken te motiveren, stimuleren en bevorderen. Onderdeel daarvan is de ambitie om toe te werken naar een grenzeloze arbeidsmarkt waarbinnen grenzeloos werken en leren centraal staan.

 

Binnen werkpakket 4 vervult Dethon/WSP de rol van trekker om concrete acties zoals de grensoverschrijdende stages/leerafdelingen vorm te geven. Dit moet de partners aanzetten om elkaar te leren kennen en vinden. Via een plan van aanpak met actieprogramma en een zelfsturend Lerend netwerk zullen de verschillende zorgpartijen elkaar ook na het project gewoon blijven zien en gezamenlijk acties opzetten en aan de slag gaan met knelpunten/kansen en mogelijkheden. Om die reden is het belangrijk om in te zetten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de  Euregio Scheldemond.

 


 

North Sea Port Talent

Het project North Sea Port Talent zoekt oplossingen om vacatures bij bedrijven in en rond North Sea Port sneller ingevuld te krijgen.

 

North Sea Port Talent steunt op de overtuiging dat de uitdagingen van de arbeidsmarkt binnen North Sea Port efficiënter kunnen worden opgelost als alle spelers aan beide kanten van de grens de handen in elkaar slaan, zowel ondernemingen, onderwijs, lokale overheden als middenveld- en brancheorganisaties. Het is namelijk niet de bedoeling elkaars vijver leeg te vissen, maar wel om samen meer zuurstof te pompen in de vijver zodat het aanwezige talent in de regio zich ten volle kan ontwikkelen voor en door de ondernemingen in de regio.

Het doel van North Sea Port Talent is het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt in het grensoverschrijdende havengebied beter op elkaar af te stemmen. We willen daarvoor inzetten op 2 trajecten. Het eerste traject is een verkennende oefening met de blik gericht op de middellange en lange termijn. Het tweede traject is meer hands-on en wil op korte termijn een aantal oplossingen uittesten. De pilotprojecten die een positieve impact hebben, zullen nadien worden geïmplementeerd door de partners bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleiden.

 

Spoor 1- Middellange en lange termijn

We willen een grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleidingen uitbouwen in de North Sea Port-regio. Dat zou het mogelijk maken om efficiënter op de arbeidsmarktnoden in te spelen door het aanbod aan te passen aan de noden van de ondernemingen uit de grensregio. Daarnaast zou een grensoverschrijdend model moeten toelaten dat stakeholders, zoals VDAB, UWV, WSP Terneuzen … hun aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en efficiënter een gezamenlijke grensoverschrijdende samenwerking op poten kunnen zetten. Binnen dit project streven we ernaar de haalbaarheid en de potentiële impact van zo’n grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleiden in het havengebied te onderzoeken.

Inspiratie voor een dergelijke regio-overschrijdende samenwerking werd gevonden bij Aviato, het dienstverleningsmodel rond werk en opleiden op Brussels Airport.

 

Spoor 2 - Korte termijn

Omdat de arbeidsmarkt in de haven ook vandaag oplossingen zoekt, willen we binnen het tweede traject nagaan welke out of the box methodologieën op korte termijn een positieve impact kunnen hebben op de arbeidskrapte. Daarvoor worden een aantal concrete innovatieve pilootprojecten uitgetest. Een sterke focus zal liggen op STEM-jobs (STEM = Science, Technology, Engineering & Mathematics) en op kandidaten die minimaal in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, idealiter een bachelorsdiploma. 

Dit project heeft voorts ook oog voor mobiliteit in de haven, waarbij we nagaan hoe we multimodaal woon-werkverkeer kunnen bevorderen.

 

Partners

  • Stad Gent

  • North Sea Port

  • VDAB Oost-Vlaanderen

  • Provincie Oost-Vlaanderen

  • Dethon

  • Gemeente Terneuzen

 

Projectduur en financiering

North Sea Port Talent ging van start op 19 april 2021 en loopt tot 31 december 2022. Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners investeren samen 810.000 euro in het project.

 

Interreg

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.