Dethon voert de Participatiewet uit namens de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Wat kan de Participatiewet dan betekenen? Deze pagina bevat belangrijke informatie voor verwijzers, jobcoaches en andere geïnteresseerden.

Werken naar vermogen

Medewerkers met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ krijgen ondersteuning vanuit de Participatiewet. Zij krijgen extra begeleiding bij het dagelijks werk of ze hebben een aangepaste werkplek nodig. We zoeken passend werk, wat zo ‘regulier mogelijk’ is. Dat betekent dat onze medewerkers werkzaamheden uitvoeren die overeenkomen met het werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Subsidie gebaseerd op de loonwaarde

Voor de medewerkers die bij Dethon in dienst zijn, is er subsidie beschikbaar vanuit de gemeente. De hoogte van de loonkostensubsidie per medewerker hangt onder andere af van de hoeveelheid begeleiding die iemand nodig heeft. Het UWV stelt vast of iemand een arbeidsbeperking heeft. Is dat vastgesteld? Dan volgt ‘een indicatie voor ondersteuning’.

Dethon werkt in opdracht voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Daarom verloopt deze aanvraag voor een indicatie via de gemeenten. Meestal doet de gemeenteconsulent deze aanvraag bij het UWV, maar iemand mag de aanvraag ook zelf doen.

Werken binnen de kaders van de Participatiewet

De Participatiewet geeft duidelijke kaders waaraan wij moeten voldoen. Benieuwd op welke manieren iemand aan de slag kan bij Dethon? Dat staat hieronder toegelicht. Klik op het plusje voor extra uitleg.

De Participatieplaats

De Participatieplaats is bedoeld voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen die vallen in trede 4 van de Zeeuws-Vlaamse Participatieladder. Bijvoorbeeld inwoners die vrijwilligerswerk doen of tijdelijk vrijgesteld zijn van werk. Of inwoners die gebruik maken van dagbesteding via de WMO. De Participatieplaats biedt een arbeidsmatige dagbesteding bij Dethon, en heeft een maximale duur van 2 jaar. Voor deze medewerkers is er extra begeleiding voor sociaal-emotionele ontwikkeling en psychische problematiek. Na twee jaar dient de kandidaat in te stromen in één van onderstaande mogelijkheden. Indien dit niet haalbaar is, dan behoort terugkeer naar dagbesteding via de WMO altijd tot de mogelijkheden.

De werkervaringsplaats

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen via de werkervaringsplaats weer aan de slag. Het is de bedoeling dat zij bij Dethon arbeidsritme en werknemersvaardigheden aanleren, waarna zij doorstromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Kandidaten voor een werkervaringsplaats krijgen geen contract bij Dethon, maar een stageovereenkomst. Zij ontvangen tijdens het traject nog steeds een uitkering van de gemeente. Het doel is dat zij het traject succesvol afronden en vervolgens doorstromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Bij deze werkgever komen zij vervolgens in dienst, waarna de uitkering via de gemeente stopt. Naast mensen die een uitkering ontvangen, zijn er meer doelgroepen die kunnen deelnemen aan de werkervaringsplaats.

Lees meer over de werkervaringsplaats bij Dethon.

Beschut werk

Beschut werk is voor mensen die alleen in een beschermde omgeving kunnen werken. Bijvoorbeeld met extra begeleiding of een aanpassing van de werkplek. Het UWV beslist of iemand een indicatie krijgt voor beschut werk. De invulling van de werkplek is maatwerk, hierover geeft een arbeidsdeskundige advies aan Dethon.

 • Iemand met een beschutte werkplek heeft een dienstverband bij Dethon met salaris.
 • De uren van het dienstverband worden vastgesteld in samenspraak met het UWV. Een loonwaardemeting is onderdeel van de besluitvorming.
 • De beschut werker voert werkzaamheden uit tijdens de uren dat hij/zij werkt. (Het is dus iets anders dan dagbesteding via de WMO.)
 • Iemand die een indicatie heeft voor beschut werk kan op een afdeling van Dethon werken.
 • Het is voor iemand met een beschut-werk indicatie ook mogelijk om gedetacheerd te worden bij een andere werkgever. De medewerker blijft tijdens de detachering in dienst bij Dethon.

Lees meer over een indicatie van het UWV.

Een WSW-indicatie

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) valt per 1 januari 2015 ook onder de Participatiewet. De instroom van nieuwe medewerkers in de WSW is per 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Medewerkers van Dethon die op 31 januari 2014 een vast dienstverband hadden, behouden hun baan, hun salaris en arbeidsvoorwoorden (rechten en plichten).

Medewerkers die bij Dethon in dienst zijn gekomen na 1 januari 2015 vallen onder één van de andere genoemde regelingen.

 • Ook inwoners van Zeeuws-Vlaanderen met oude/verlopen WSW-rechten kunnen mogelijk opnieuw in dienst komen bij Dethon. Neem hierover contact op met uw gemeenteconsulent.
 • Een medewerker met een WSW-indicatie kan werken op een afdeling van Dethon.
 • Iemand met een WSW-indicatie kan gedetacheerd worden bij een werkgever in de regio. De medewerker blijft bij een detachering in dienst van Dethon.

Een detachering

Elke medewerker van Dethon kan gedetacheerd worden bij een werkgever uit de regio. Het maakt niet uit welk type contract de medewerker heeft met Dethon, iedereen kan gedetacheerd worden, uitgezonderd reguliere medewerkers. Een medewerker kan individueel gedetacheerd worden of met een groepje collega’s. Dit noemen we een groepsdetachering, er is dan altijd leidinggevende aanwezig die de groep begeleidt. Bij een detachering blijft de medewerker in dienst bij Dethon. Het is een veilige manier om een nieuwe uitdaging aan te gaan en talenten te ontwikkelen.

Lees meer over detacheringen.

De garantiebaan (banenafspraak)

De overheid en de werkgevers hebben afspraken met elkaar gemaakt om meer banen in het reguliere bedrijfsleven te creëren voor mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit heet ‘de banenafspraak’. In 2026 moeten er 100.000 extra banen zijn op de reguliere arbeidsmarkt en 25.000 bij de overheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom is dit zo belangrijk?

 • Het is voor mensen met een arbeidshandicap vaak lastig om een baan te vinden bij een ‘gewone werkgever’. Dankzij de banenafspraak komt dit op de agenda.
 • Soms is een aangepaste werkplek nodig voor iemand met een arbeidsbeperking. De overheid geeft subsidie voor extra begeleiding en het aanpassen van de werkplek. Een loonwaardemeting is onderdeel van de besluitvorming.
 • Dethon helpt de werkgever en de medewerker bij het invullen van een garantiebaan. Alle medewerkers uit bovenstaand benoemde regelingen kunnen deelnemen aan een garantiebaan. Het uitgangspunt is dat zij voldoen aan de voorwaarden van het doelgroepregister. Dit wordt ook wel een UWV-indicatie genoemd.

Lees meer over een indicatie via het UWV.

De basisbaan

Iemand die langdurig een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente kan bij Dethon in dienst komen via de basisbaan. De basisbaan is bedoeld voor medewerkers die iedere keer geen duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Aan de basisbaan zijn voorwaarden verbonden:

 • Iemand komt alleen in aanmerking voor de basisbaan wanneer deze persoon geen indicatie heeft via het UWV en geen indicatie heeft voor de banenafspraak en niet geregistreerd staat in het doelgroepregister.
 • Na indiensttreding bij Dethon ontvangt de medewerker geen bijstandsuitkering meer, maar een salaris via Dethon voor de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Iemand met een basisbaan kan op een afdeling van Dethon werken. Het is ook mogelijk om gedetacheerd te worden bij een andere werkgever. De medewerker blijft tijdens de detachering in dienst bij Dethon.

Begeleid werken

Bij begeleid werken komt de medewerker van Dethon in dienst bij de werkgever. Hiervoor ontvangt de werkgever subsidie. De hoogte van de loonkostensubsidie hangt af van de hoeveelheid begeleiding die iemand nodig heeft. De indicatie vanuit het UWV blijft behouden. Als iemand terug in dienst wil komen bij Dethon, dan is dat mogelijk.

Stages voor leerlingen uit het speciaal onderwijs

(Oud)leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs kunnen stage lopen bij Dethon. Tijdens de stage wordt ingeschat welke werkzaamheden het meest geschikt zijn. Soms loopt iemand snuffelstages op meerdere afdelingen. De stage is bepalend of iemand in de toekomst bij Dethon gaat werken of kan werken op de reguliere arbeidsmarkt.

Meer informatie over deze stages.

Een reguliere functie

Bij Dethon werken reguliere medewerkers, zoals leidinggevenden en stafmedewerkers. Hiervoor wordt geen loonkostensubsidie verkregen via de gemeenten (Participatiewet). Een reguliere medewerker valt niet onder de subsidieregeling, daarom zijn er aparte bedrijven opgericht (BV’s). Een reguliere medewerker komt in dienst bij één van de BV’s van Dethon, met passende  cao’s bij de bedrijfstak.

 • Viaflex BV met cao Viaflex B.V. of cao CAR UWO (ambtenaren).
 • Dethon Cleaning B.V. met cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Bij Dethon aan de slag als reguliere medewerker? Bekijk onze openstaande vacatures.

Meer informatie over de Participatiewet?

De Participatiewet blijft in ontwikkeling. De meest actuele informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden van het werken bij Dethon?