Een werkervaringsplaats (WEP) is een mogelijkheid om (weer) aan het werk te gaan. Dat is heel waardevol. Het doel van het traject is om werkervaring en arbeidsritme aan te leren. Daarna stroomt iemand door naar een baan op de arbeidsmarkt.

Wat is een werkervaringsplaats?

De kandidaat leert (nieuwe) werknemersvaardigheden en doet werkervaring op. Werkervaring opdoen kan op iedere afdeling van Dethon. Een traject duurt drie maanden of zes maanden. Via de werkervaringsplaats wordt iemand begeleid naar een baan bij een reguliere werkgever.

Weer geloven in jezelf

Wat is er nodig, om mee te doen op de arbeidsmarkt? Dat is per persoon verschillend. We kijken niet naar beperkingen, maar naar mogelijkheden. Welke talenten heeft iemand? Dat is veel belangrijker. We zien vaak dat iemand groeit in zelfvertrouwen tijdens het traject. Het belangrijkste is, dat de kandidaten weer in zichzelf gaan geloven en klaar zijn voor ‘het echte werk’.

Voor wie is de werkervaringsplaats bedoeld?

Een werkervaringsplaats is bedoeld om werkervaring op te doen voor de volgende doelgroepen. Klik op het plusje voor meer informatie.

Leerlingen die voortijdig school verlaten

Leerlingen die voortijdig met school zijn gestopt zonder een diploma te halen, worden door het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Zeeuws-Vlaanderen (RBL) geholpen. Zij krijgen begeleiding om alsnog diploma’s te halen of om in te stromen in een leer-werktraject. Een werkervaringsplaats bij Dethon behoort soms ook tot de mogelijkheden. Het traject wordt samen met het RBL uitgevoerd. Meer weten over het RBL?

Mensen met een bijstandsuitkering

Iemand die langere tijd een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente en geen passende baan kan vinden, die kan een werkervaringstraject doorlopen. Zij doen ervaring op met werken, met als doel om door te stromen naar een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Dit traject wordt uitgevoerd in samenspraak met de gemeenteconsulenten van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. De gemeenteconsulent beslist of iemand een traject kan volgen. De kandidaat behoudt tijdens het traject de uitkering van de gemeente.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Een niet uitkeringsgerechtigde is iemand die langdurig werkloos is, maar geen recht heeft op een uitkering. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van wie de WW-uitkering is stopgezet, schoolverlaters zonder arbeidsverleden, of mensen die vanwege de hoogte van het inkomen van de partner geen recht hebben op een uitkering. Zij doen bij Dethon werkervaring op, met als doel om door te stromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De afkorting voor Niet-Uitkeringsgerechtigde is NUGger.

Tweede-spoortrajecten

Dethon biedt werkervaringsplaatsen aan bij tweede-spoortrajecten voor Zeeuwse werkgevers. Een tweede-spoortraject is bedoeld voor personen die langdurig ziek zijn en weer gaan re-integreren. Zij kunnen dan enkele uren werken in een re-integratietraject. Als het bedrijf waar iemand in dienst is, dit re-integratietraject niet kan aanbieden, dan kan Dethon daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever geen aangepaste werkzaamheden kan aanbieden. Of wanneer een prikkelarme omgeving noodzakelijk is en de werkgever daarover niet beschikt. Een re-integratietraject bij een andere werkgever wordt “het tweede-spoor-traject” genoemd. Deze trajecten vallen onder de wet Poortwachter en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de werkgever waar de kandidaat in dienst is en de betrokken arbo-arts.

Benieuwd naar de mogelijkheden en kosten? Neem dan contact met de afdeling personeel & integratie via: aanmeldingen@dethon.nl.

Een werkervaringsplaats is bedoeld om door te stromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Je komt niet in dienst bij Dethon, maar de gemeente blijft je uitkering betalen.

In dienst komen bij Dethon? Dan is een indicatie van het UWV een eerste voorwaarde. Hierin staat dat iemand extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks werk. Als iemand deze indicatie heeft, kunnen we in gesprek gaan om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Deze kunnen binnen Dethon liggen maar soms ook bij andere organisaties of werkgevers.

De werkervaringsplaats: hoe werkt het?

De werkervaringsplaats helpt om te starten met werken. Bijvoorbeeld omdat dit vanwege schooluitval, ziekte of een andere reden een tijdje niet is gelukt. Benieuwd hoe dit traject verloopt? Dat staat hieronder stap voor stap uitgelegd. Klik op het plusje voor meer informatie.

Stap 1: het startgesprek

Het doel van de werkervaringsplaats is om te ontdekken wat de mogelijkheden en interesses van de kandidaat zijn op werkgebied. Dat is heel persoonlijk. De trajectbegeleider voert hierover een startgesprek met de kandidaat.

Testen op taal en rekenen

Er zijn verschillende testen: zoals een taaltest, een rekentest en een eenvoudige ogentest. Ook is er een test voor de fijne motoriek, omgaan met tijdsdruk en de persoonlijk werkhouding. Naar aanleiding van de testen wordt beslist op welke afdeling van Dethon de kandidaat het beste tot zijn recht komt. Hoe zo’n test in zijn werk gaat lees je hier.

Stap 2: het persoonlijk ontwikkelingsplan

Van de gesprekken en testen wordt een verslag gemaakt. Uit het verslag blijkt veel over iemand zijn persoonlijke interesse, de werkhouding en persoonlijke ontwikkeling. Ook staat in het verslag de werkbelasting, het aantal uren dat iemand kan werken en andere praktische zaken.

Snuffelstage

Soms gaat iemand verschillende ‘snuffelstages’ lopen op diverse afdelingen. In het plan staat ook beschreven aan welke doelen de kandidaat gaat werken. Zo kan iemand na enkele maanden doorstromen naar een reguliere baan.

Stap 3: aan het werk met persoonlijke doelen

Aan de slag! Er worden afspraken gemaakt op welke afdeling van Dethon de kandidaat gaat werken. De leidinggevende op de afdeling geeft aansturing en begeleiding bij het dagelijks werk. Daarnaast is er begeleiding van de trajectbegeleider.

Evaluatiegesprek

Samen wordt bekeken of de afgesproken doelen gehaald worden. Daarvoor zijn er evaluatiegesprekken.

Duur van het traject

Het traject duurt minimaal drie maanden en kan verlengd worden tot maximaal zes maanden. Iedere kandidaat start met drie maanden. Soms is drie maanden te kort, dan wordt de werkervaringsplaats verlengd naar zes maanden.

Stap 4: klaar voor de arbeidsmarkt

Na afloop van het traject stroomt iemand door naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Dethon en de gemeenten hebben nauwe contacten met werkgevers in de regio over de invulling van vacatures.

Hoe gaat het verder?

Blijkt tijdens deze periode dat doorstromen naar een reguliere baan niet mogelijk is? Dan zoeken we naar de meest passende oplossing. Zo kan iedereen meedoen op de arbeidsmarkt.

Vervolgstappen na het traject

Is het traject afgerond? Dan bekijken de gemeente samen met de trajectbegeleider bij Dethon wat de beste vervolgstap is. Deze vervolgstappen zijn mogelijk:

  • Doorstromen naar een reguliere baan;
  • Een opleiding of training volgen voor het ontwikkelen van talenten;
  • In dienst komen bij Dethon (garantiebaan of beschut werk, met indicatie van het UWV);
  • Detachering bij een reguliere werkgever, in dienst van Dethon;
  • Andere opties zijn bijvoorbeeld; zorg of dagbesteding via de WMO.

Stuur een e-mail

Pas jij in één van de doelgroepen zoals hierboven genoemd en wil je graag werkervaring opdoen bij Dethon? Voor meer informatie en aanmelden ga je via onderstaande knop naar de pagina ‘aanmelden’.